વિડિયો

કંપની વિડિઓ

ઉત્પાદનો વિડિઓ

PE પાઇપ મશીન

પીવીસી પાઇપ મશીન

પીવીસી ઇલેક્ટ્રિકલ કંડ્યુટ પાઇપ બનાવવાનું મશીન

PPR પાઇપ બનાવવાનું મશીન

ડબલ વોલ કોરુગેટેડ પાઈપ બનાવવાનું મશીન (ઊભી)

ડબલ વોલ કોરુગેટેડ પાઇપ બનાવવાનું મશીન આડું

PE હોલો વોલ વિન્ડિંગ પાઇપ એક્સટ્રુઝન મશીન

આપોઆપ પાઇપ ડ્રિલિંગ અને સ્લોટિંગ મશીન


  • ફેસબુક
  • લિંક્ડિન
  • Twitter
  • યુટ્યુબ